Declaració d’Igualtat i Responsabilitat Social

Conscient que la gestió empresarial ha d’estar d’acord amb les necessitats i demandes de la societat, Integra CET declara el seu compromís amb la igualtat efectiva entre dones i homes en el si de l’empresa i l’aplicació efectiva de polítiques per a la consecució d’aquest principi, dins dels termes que preveu la Llei Orgànica 3/2007.

En tots i cadascun dels àmbits de l’empresa -des de les condicions de treball, els serveis prestats o la comunicació- Integra CET assumeix la igualtat de tracte i oportunitats sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe.

Els principis enunciats es porten a la pràctica a través de l’elaboració i aplicació d’un Pla d’Igualtat en l’Empresa i d’altres mesures com l’establiment de protocols de prevenció i actuació per a casos d’assetjament laboral i sexual.

Dins del seu projecte social, també treballa per la integració laboral en la seva plantilla de dones víctimes de violència de gènere.

Som rigorosos amb la legislació vigent i estenem aquest compromís per mitjà d’una exigència de certificació en RSE, la Norma IQ NET SR 10. Aquesta certificació implica el compliment i compromís amb els requeriments de la norma en matèria de rendició de comptes, transparència, comportament ètic, respecte als grups d’interès, respecte al principi de legalitat, respecte a la normativa internacional de compliment i respecte als drets humans. Si desitja ampliar informació, podeu consultar:

Igualment, Integra CET es compromet amb les persones que formen part de l’organització, per mitjà de la Norma EFR, a oferir mesures de conciliació adequades a la seva cultura i marc de negoci, entenent com a tal la declaració flexibilitat atesa per l’empresa per cobrir les necessitats personals i familiars dels seus col·laboradors, d’acord i equilibri amb els objectius de la declarac.

La declaraci i tots els empleats assumeixen el declaraci contingut en aquesta declaración.