Seguretat i Salut en el Treball

Seguretat i Salut en el Treball

Comptem amb un Pla de Prevenció on s’identifiquen, avaluen, controlen i eliminen els possibles riscos laborals actuant des de l’origen. Així mateix, aquest Pla busca la millora contínua en l’acompliment de la seguretat i salut en el treball, minimitzant la sinistralitat i incrementant el grau de satisfacció dels empleats.

En Integra CET complim amb la legislació i reglamentació vigent en matèria de seguretat i salut. Som una empresa certificada amb l’ISO 45001 «Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball», aspectes clau per a un correcte funcionament del nostre Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball.

Sectores prioritarios en materia preventiva: