Política de Privadesa

QUI EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

  • Raó social: INTEGRA M. G. S. I. CEE, S.L.
  • CIF: B82992744
  • Dir. Postal: C/ Cabeza Mesada 5, 4º derecha. 28031 Madrid.
  • Teléfono: 91 358 80 33 / 91 505 99 99
Contacto Delegado de Protección de datos (DPD)rgpd-integracee@integracee.es

AMB QUINA FINALITAT I SOTA QUINA BASE LEGITIMADORA TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades recollides a través del lloc web seran tractades per a les següents finalitats:

Gestionar la petició realitzada a través del lloc web, ja sigui a través de formulari de contacte o bé a través d’una petició per correu electrònic. La base legal per a aquest tractament és el seu consentiment exprés, que s’entendrà atorgat quan enviï aquest formulari amb les seves dades, o bé contacti amb nosaltres per correu electrònic.

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

Los plazos de conservación de sus datos se determinan de acuerdo al cumplimiento con la legislación vigente, reglamento y exigencias normativas aplicables y, en cualquier caso:
 
Los datos recogidos a través del sitio web serán tratados para las siguientes finalidades:
 
Gestionar la petición realizada a través del sitio web, ya sea a través de formulario de contacto o bien a través de una petición por correo electrónico. La base legal para dicho tratamiento es su consentimiento expreso, que se entenderá otorgado cuando lleve a cabo el envío de dicho formulario con sus datos, o bien contacte con nosotros por correo electrónico.
 
  • Usuarios que remiten solicitudes y/o consultas: el tiempo necesario para atenderlas.

A QUINS DESTINATARIS PODREM COMUNICAR LES SEVES DADES?

Amb caràcter general, les seves dades no seran comunicades a tercers excepte que es derivi d’una obligació legal.

Els proveïdors que presten els seus serveis (allotjament, plataformes, programari) podran accedir a les seves dades per poder dur a terme l’Encàrrec de Tractament. Com a norma general, els seus servidors han d’estar situats a l’Espai Econòmic Europeu i, si no fos així, sempre ens assegurem que aquests proveïdors estan situats en països amb un nivell de protecció adequat o ofereixen garanties de compliment de la normativa europea en matèria de protecció de dades, i en particular, el RGPD.

Addicionalment, l’informem que la nostra empresa té presència en diferents mitjans o xarxes socials, com ara Facebook, Twitter, YouTube o LinkedIn. Al nostre web podrà trobar connectors als nostres perfils corporatius en aquestes xarxes socials, si bé, en fer clic en aquests botons, serà conduït a entorns externs al nostre web.

Li recomanem conèixer les polítiques de privadesa d’aquests mitjans o xarxes socials per evitar compartir informació no desitjada. Disposa de les configuracions de privadesa i gestió del compte a les xarxes socials per gestionar les preferències de privadesa, identitat, publicitat i altres extrems afectes.

COM ES PROTEGEIXEN LES SEVES DADES PERSONALS?

Ens comprometem a mantenir segures les seves dades personals, adoptant totes les precaucions raonables per fer-ho. Implementem totes les mesures organitzatives i tècniques necessàries d’acord amb la normativa vigent contra qualsevol accés no autoritzat i modificació, divulgació, pèrdua o destrucció. Exigim i imposem contractualment als proveïdors de serveis el mateix nivell de seguretat.

¿CÓMO TRATAMOS TUS DATOS EN RELACIÓN CON LAS COOKIES?

Utilitzem cookies (dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels Usuaris) per a l’anàlisi del trànsit i rendiment del web i per fer que aquesta funcioni millor i sigui més fàcil d’utilitzar. La nostra instal·lació i ús de les cookies depèn de la configuració que realitzis tant en el banner de cookies com a través del teu navegador. Tota la informació sobre què són les cookies i com les utilitzem està disponible en la nostra Política de cookies.

EXERCICI DE DRETS

Pot sol·licitar confirmació sobre si les seves dades personals estan sent tractades i, en cas afirmatiu, accedir-hi. També pot sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, és possible sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici d’accions o la defensa de reclamacions.

Finalment, quan escaigui, podrà exercitar el dret de portabilitat per obtenir les dades en format electrònic o que aquestes es transmetin a una altra entitat.

Per exercir els drets citats, haurà d’adreçar un escrit al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic indicada en l’encapçalament d’aquesta política.

En el cas que l’exercici del dret s’exerceixi a través d’un mitjà no registrat prèviament a la nostra base de dades (per exemple, des d’una adreça de correu electrònic diferent de la que va facilitar inicialment), i el en cas que existeixin dubtes raonables sobre la identitat del titular, serà necessari que l’acrediti a través d’un mecanisme legalment vàlid.

Per ajudar-nos a tramitar la seva sol·licitud, li demanem que indiqui a l’assumpte «Ejercicio de Derechos Usuarios Web Protección de Datos» (Exercici de Drets Usuaris Web Protecció de Dades).

Finalment, l’informem que si considera que un fet pot suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, pots adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades a través del mitjà indicat anteriorment, sens perjudici del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades personals.