Política de Privadesa

QUI EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

  • Raó social: INTEGRA M. G. S. I. CEE, S.L.
  • CIF: B82992744
  • Dir. Postal: C/ Cabeza Mesada 5, 4º derecha. 28031 Madrid.
  • Teléfono: 91 358 80 33 / 91 505 99 99
Contacto Delegado de Protección de datos (DPD)rgpd-integracee@integracee.es

2. AMB QUINA FINALITAT I SOTA QUINA BASE LEGITIMADORA TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades recollides a través del lloc web seran tractades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud feta a través del lloc web, ja sigui mitjançant el formulari de contacte o per mitjà d’una sol·licitud per correu electrònic. La base legal per a aquest tractament és el seu consentiment exprés, que s’entendrà atorgat quan faci l’enviament d’aquest formulari amb les seves dades o es comuniqui amb nosaltres per correu electrònic.

Els consentiments atorgats podran ser revocats en qualsevol moment per part de l’Usuari, si bé en aquest cas no es podrà tramitar la consulta o la qüestió plantejada.

3. QUINES CATEGORIES DE DADES TRACTEM?

D’acord amb les diferents finalitats i els tractaments duts a terme des del Lloc Web i els canals de contacte que s’hi especifiquen, es podran tractar les següents categories de dades personals:

  1. Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, correu electrònic i telèfon.
  2. Dades de detalls laborals: empresa en la qual presta els seus serveis i dades de contacte corporatives.
  3. Dades de localització: àrea geogràfica.
  4. Dades de navegació: IP, comportament en el Lloc Web.
  5. Altres dades facilitades directament per l’usuari en les comunicacions que mantingui a través dels canals habilitats a aquest efecte.

 

Demanem a l’Usuari que no faciliti cap dada sensible o de tercers a través de cap dels canals habilitats en aquest Lloc Web, com ara el correu electrònic habilitat per exercir drets de protecció de dades o l’apartat «Comentaris» del formulari de contacte.

4. QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

Els terminis de conservació de les seves dades es determinen d’acord amb el compliment de la legislació vigent, reglaments i exigències normatives aplicables, i, en tot cas, durant el temps necessari per atendre les sol·licituds o consultes dels Usuaris.

5. A QUI PODREM COMUNICAR LES SEVES DADES?

De manera general, les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte en casos en què es derivi d’una obligació legal.

Els proveïdors que presten serveis (allotjament, plataformes, programari) podran accedir a les seves dades per dur a terme l’Encàrrec de Tractament. Com a norma, els seus servidors han d’estar situats a l’Espai Econòmic Europeu, i, si no és així, sempre ens assegurem que aquests proveïdors estiguin situats en països amb un nivell de protecció adequat o ofereixin garanties de compliment de la normativa europea en matèria de protecció de dades, i en particular, el RGPD.

A més, l’informem que la nostra empresa té presència en diversos mitjans o xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube o LinkedIn. En el nostre web, trobarà enllaços als nostres perfils corporatius en aquestes xarxes socials. En fer clic en aquests enllaços, serà redirigit a entorns externs al nostre web.

Li recomanem que conegui les polítiques de privadesa d’aquests mitjans o xarxes socials per evitar compartir informació no desitjada. Disposa de configuracions de privadesa i gestió del compte a les xarxes socials per gestionar les preferències de privadesa, identitat, publicitat i altres aspectes relacionats.

6. COM ES PROTEGEIXEN LES SEVES DADES PERSONALS?

Ens comprometem a mantenir segures les seves dades personals, adoptant totes les precaucions raonables per fer-ho. Implementem totes les mesures organitzatives i tècniques necessàries d’acord amb la normativa vigent per protegir-les contra qualsevol accés no autoritzat, modificació, divulgació, pèrdua o destrucció. Exigim i imposem contractualment als proveïdors de serveis el mateix nivell de seguretat.

7. COM POT EXERCITAR ELS SEUS DRETS?

Pot sol·licitar confirmació sobre si les seves dades personals estan sent tractades i, en cas afirmatiu, accedir-hi. També pot sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats pels quals es van recollir.

En certes circumstàncies, és possible sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici d’accions o la defensa de reclamacions.

Finalment, quan escaigui, podrà exercitar el dret de portabilitat per obtenir les dades en format electrònic o que es transmetin a una altra entitat.

Per exercir els drets citats, haurà d’adreçar un escrit al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic indicada en l’encapçalament d’aquesta política.

En el cas que l’exercici dels drets es faci a través d’un mitjà no registrat prèviament a la nostra base de dades (per exemple, des d’una adreça de correu electrònic diferent de la que va proporcionar inicialment) i existeixin dubtes raonables sobre la identitat del titular, serà necessari acreditar-la a través d’un mecanisme legalment vàlid.

Per ajudar-nos a processar la seva sol·licitud, li demanem que indiqui en l’assumpte «Ejercicio de Derechos Usuarios Web Protección de Datos» (Exercici de Drets Usuaris Web Protecció de Dades).

Finalment, l’informem que si considera que un fet pot constituir un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, pot adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant el mitjà indicat anteriorment, sens perjudici del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a l’adreça C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid o a través de la seva seu electrònica, en cas que consideri que s’han vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.