Portal Transparència

a) Objecte
b) Normativa
c) Cuentas Anuales

(Última actualització 07/2020)

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

Llei s’aplica a totes les Administracions públiques i a tot el sector públic estatal, així com a altres institucions, com són la Casa de Sa Majestat el Rei, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congrés dels Diputats, el Senat, el Banc d’Espanya, el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes, el Consell Econòmic i Social i les institucions autonòmiques anàlogues, en relació amb les activitats subjectes a Dret Administratiu.

La Llei estableix les obligacions de publicació que afecten les entitats públiques per a garantir la transparència en la seva activitat i regula el dret d’accés dels ciutadans a la informació pública.

(Última actualització 07/2020)

INTEGRA MGSI en tractar-se d’un Centre Especial de Treball, la normativa específica aplicable és:

La Llei General de drets de Persones amb Discapacitat (Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social)

Veure més

En treballar amb persones i donar ocupabilitat, és important destacar a nivell de relacions laborals les següents normatives entre altres:

Reial decret 1368/1985, de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial de les persones amb discapacitat que treballin en els Centres Especials de Treball.

Veure més

Conveni Col·lectiu

XV Conveni col·lectiu general de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat.

Veure més

RD 469/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajust personal i social dels CET

Veure més

Llei Estatal de Transparència

Veure més

Portal de Transparència Govern d’Espanya

Veure més

(Última actualització 07/2020)

Cuentas anuales 2021 Descargar PDF
Cuentas anuales 2020 Descargar PDF
Cuentas anuales 2019 Descargar PDF
Cuentas anuales 2018 Descargar PDF

DOCUMENTACIÓ SEGONS COMUNITAT AUTÒNOMA

Andalucía

Castilla y León

Galicia

Navarra

Aragón

Castilla La Mancha

Islas Baleares

País Vasco

Asturias

Cataluña

La Rioja

Valencia

Canarias

Ceuta

Madrid

Melilla

Cantabria

Extremadura

Murcia

Documentación de Andalucía

Documentación de Aragón

Documentación de Asturias

Documentación de Canarias

Normativa

Ley Canaria de Transparencia.

Ver más
Comisionado de Transparencia Gobierno de Canarias

Ver más

 

 

Informes anuales sobre el grado de aplicación de la ley canaria de transparencia
(Fecha de publicación 07/2022)

Informe anual sobre el grado de aplicación de la Ley Canaria de Transparencia 2021 (formato ODS).
Ver más

Resultado de la Evaluación de Transparencia 2020 (formato pdf).
Ver más

Resultado de la Evaluación de Transparencia 2019 (formato pdf).
Ver más

 

Evolución de la plantilla de Integra CEE en Canarias

Subvenciones

(Última actualización 02/2023)

Concedidas por el Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias 2021

Subvención destinada a financiar los costes laborales y de seguridad social 2021 derivados de la contratación indefinida del personal de las unidades de apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo (45 833,86 €).

Subvención del 50% del SMI para el mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (1 073 038,16 €).

Concedidas por el Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias 2020

Subvención destinada a financiar los costes laborales y de seguridad social 2020 derivados de la contratación indefinida del personal de las unidades de apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo (45 736,61 €).

Subvención del 50% del SMI para el mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (960 041,34 €).

Concedidas por el Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias 2019

Subvención destinada a financiar los costes laborales y de seguridad social 2019 derivados de la contratación indefinida del personal de las unidades de apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo (41 153,19 €).

Subvención del 50% del SMI para el mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (925 431,71 €).

 

Contratos suscritos

(Fecha de publicación 02/2019 –Última actualización 07/2022)
Contratos públicos Integra 2021 (en formato ODS)
Ver más

Contratos públicos Integra 2020 (en formato ODS)
Ver más

Contratos públicos Integra 2019 (en formato pdf)
Ver más

*NOTA: No se formalizaron contratos menores en Canarias durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Documentación de Cantabria

Subvenciones
Ver más
Concedidas por el Servicio Cántabro de Empleo, Gobierno de Cantabria 2022
Subvención del 50% del SMI destinada a financiar los costes salariales derivados de la contratación de personas con discapacidad del primer semestre de 2022, para el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, cofinanciada al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo FSE de Cantabria 2014-2020 (46 744,95€).

Documentación de Castilla y León

Documentación de Castilla La Mancha

Documentación de Cataluña

Subvenciones

Ver más

Concedides per la Generalitat de Catalunya
 
Subvenció destinada a les actuacions sobre llocs de treball ocupats per treballadors/as amb discapacitat en centres especials d’ocupació. L’objecte d’aquesta línia de subvenció és proporcionar un suport salarial als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat d’un grau igual o superior al 33%, contractades en centres especials de treball.
 
 
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19.

Documentación de Ceuta

Documentación de Extremadura

Documentación de Galicia

Documentación de Islas Baleares

Documentación de La Rioja

Documentación de Melilla

Documentación de Murcia

Documentación de Navarra

Subvenciones
Subvenciones a las Unidades de Apoyo de los Centros Especiales de Empleo.
 
Ver más
 
Subvenciones del coste salarial de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
 
Ver más

Documentación de País Vasco

Documentación de Valencia

Subvenciones
Ver más

 

Concedidas por la Comunidad de Valencia

Ver más

Comunidad de Madrid

Subvenciones
Ver más

 

Concedidas por la Comunidad de Madrid, 2022
 
Integra MGSI CEE S.L. – CM/0143
Entidad pública: Dirección General del Servicio Público de Empleo – Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
 
Acuerdo de 20 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la regulación procedimental de la concesión directa de las subvenciones destinadas a financiar el coste salarial de las personas con discapacidad contratadas en Centros Especiales de Empleo del ámbito de la Comunidad de Madrid (4 593 922,05 €).
 
Mediante Orden de 23/12/2022, del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para el año 2022 a las ayudas a las Unidades de Apoyo a la actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo, del Programa de inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido (301 420,97 €).