Programas de desenvolvemento profesional e persoal

Queres unirte a Integra CEE?

Poden traballar nun centro especial de emprego as persoas traballadoras que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. Ofrecémosche acompañamento personalizado durante o teu desenvolvemento sociolaboral, ademais de axudas sociais que podes consultar nesta páxina.

Atopa oportunidades laborais na nosa canle de emprego

Integra CEE garante o desenvolvemento profesional e o benestar das persoas con discapacidade

A Unidade de Apoio á Actividade Profesional (UAAP) ofrece unha atención integral e personalizada a todas as persoas que forman parte do cadro de persoal de Integra CEE. Trátase dun equipo en constante crecemento que achega coñecementos desde diferentes ámbitos profesionais, como o traballo social, a educación social e a psicoloxía, entre outros afíns, e cuxo conxunto achega a técnica e especialización necesarias para unha atención de calidade no proceso de acompañamento sociolaboral das persoas traballadoras.

Este equipo multidisciplinar, formado por máis de 60 persoas expertas en intervención social e discapacidade, xera calidade e valor engadido á estratexia empresarial mediante a atención e o apoio especializado que se brinda a cada unha das persoas traballadoras de Integra CEE a través de tres liñas de actuación:

Programa de Atención Sociolaboral Especializada

Programa de Benestar Biopsicosocial

Programa de Inclusión Social, Cultural e Deportiva

Programa de Atención
Sociolaboral Especializada
Programa de Benestar
Biopsicosocial
Programa de Inclusión
Social, Cultural e Deportiva

Emprego con responsabilidade, programa de atención sociolaboral especializada

Ofrecemos oportunidades laborais e acompañamos para a capacitación e desenvolvemento profesional, favorecendo a xeración de contornas laborais inclusivas e diversas.

Más de 35 000 tutorías de orientación y acompañamiento sociolaboral durante 2022

Selección especializada. Analizamos os postos vacantes de acordo con criterios de igualdade e accesibilidade. Apostamos polos beneficios que achega a diversidade e ofrecemos oportunidades laborais a persoas con discapacidade, sempre traballando para o axuste entre as competencias e capacidades da persoa e as funcións para desempeñar, garantindo o éxito na incorporación e adaptación ao posto.

Acompañamento sociolaboral personalizado. Deseñamos un plan de atención sociolaboral individualizado que se desenvolve durante toda a traxectoria profesional e persoal da persoa traballadora. Este plan implántase por medio de accións de orientación, formación e asesoramento especializado. En colaboración con cada persoa traballadora, o equipo técnico de unidade de apoio deseña, desenvolve e avalía accións de acompañamento que terán en conta a súa situación laboral, persoal e social. Este plan caracterízase por utilizar unha metodoloxía centrada na persoa que se adapta ás diferentes situacións ou necesidades de cada fase da súa traxectoria persoal e profesional, velando sempre pola autonomía, a mellora das competencias e a estabilidade psicoemocional.

Calidade no emprego. Contribuímos á mellora da calidade no emprego a través das ferramentas necesarias para favorecer o desenvolvemento integral da persoa e as súas oportunidades de desenvolvemento profesional. Durante todo o itinerario sociolaboral promovemos a mellora das competencias, achegando servizos de alto valor social engadido para a nosa clientela

A nosa satisfacción orientada ás persoas

Máis de 400 persoas traballadoras de Integra CEE beneficiarias durante 2022 do Programa de Benestar Biopsicosocial foron destinatarias de sesións de fisioterapia, terapia breve ou da concesión de axudas sociais.

Integra CEE promove a saúde e o benestar persoal pondo á disposición do persoal diversos programas e servizos de axuda. A través deste programa atendemos diferentes demandas do persoal, conseguindo melloras importantes en diversos ámbitos persoais, sociais e laborais.

Son accións expostas a nivel preventivo e rehabilitador que favorecen a autonomía e desenvolvemento persoal e profesional, e promoven o benestar biopsicosocial. Este programa desenvólvese a través de tres liñas de actuación como son os programas de axudas sociais, fisioterapia e saúde mental.

Axudas sociais. Pomos á disposición do noso persoal un programa de axudas sociais individualizado co fin de apoiar as necesidades económicas destinadas á adquisición de apoios técnicos para a autonomía, desenvolvemento persoal e mellora do benestar biopsicosocial.

Fisioterapia. En Integra CEE ofrecemos ás persoas do noso cadro de persoal servizos de fisioterapia. A través deste recurso, pretendemos lograr melloras a nivel preventivo e rehabilitador do benestar físico e emocional do noso equipo humano.

Saúde mental. Coidamos a saúde mental do persoal, mellorando o benestar psicoemocional da persoa mediante servizos de terapia breve con especialistas externos que atenden necesidades psicolóxicas puntuais. Desta maneira adquírense ou mellóranse as habilidades de afrontamento e xestión de situacións puntuais, favorecendo o crecemento persoal e a capacidade de afrontamento.

Impulsamos a participación social

Con este programa, Integra CEE promove a accesibilidade á cultura, o deporte e a participación social das persoas con discapacidade.

Máis de 250 actividades cunha participación de 7000 persoas durante o ano 2022

Deseñamos actividades adaptadas ás necesidades e intereses da persoa e da nosa clientela. En Integra CEE estamos comprometidos co goce de calidade do tempo libre e promovemos diversas accións de lecer e participación para as persoas traballadoras e as súas familias.

 

Planificamos diversas actividades deportivas, culturais, de sensibilización e participación social como estratexia de apoio para a saúde e o benestar persoal e laboral. Contamos cun programa deseñado en función dos intereses da persoa que desenvolvemos ao longo de todo o ano co dobre obxectivo de impulsar a participación social e facilitar o acceso aos diversos recursos sociais, culturais e deportivos da comunidade.