Portal Transparencia

a) Obxecto
b) Normativa
c) Contas anuais

(Última actualización 07/2020)

A Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigas de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos.

Esta lei aplícase a todas as administracións públicas e a todo o sector público estatal, así como a outras institucións, como son a Casa da súa Maxestade o Rei, o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Tribunal Constitucional, o Congreso dos Deputados, o Senado, o Banco de España, o Defensor do Pobo, o Tribunal de Contas, o Consello Económico e Social e as institucións autonómicas análogas, en relación coas actividades suxeitas a dereito administrativo.

Esta lei establece as obrigas de publicación que afectan ás entidades públicas para garantir a transparencia na súa actividade e regula o dereito de acceso da cidadanía á información pública.

(Última actualización 07/2020)

Por tratarse dun centro especial de emprego, a normativa específica aplicable a INTEGRA MGSI é a seguinte:

A Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade (Real decreto lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social)

Ver máis

Ao traballar con persoas e dar empregabilidade, é importante destacar no nivel das relacións laborais as seguintes normativas entre outras:

Real decreto 1368/1985, de 17 de xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos minusválidos que traballen nos centros especiais de emprego.

Ver máis

Convenio Colectivo

XV Convenio colectivo xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade.

Ver máis

Real decreto 469/2006, de 21 de abril, polo que se regulan as unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos CEE

Ver máis

Lei Estatal de Transparencia

Ver máis

Portal de Transparencia Goberno de España

Ver máis

(Última actualización 07/2020)

Contas anuais 2021 Descargar PDF
Contas anuais 2020 Descargar PDF
Contas anuais 2019 Descargar PDF
Contas anuais 2018 Descargar PDF

DOCUMENTACIÓN SEGUNDO COMUNIDADE AUTÓNOMA

Andalucía

Castela e León

Galicia

Navarra

Aragón

Castela-A Mancha

Illas Baleares

País Vasco

Asturias

Cataluña

A Rioxa

Valencia

Canarias

Ceuta

Madrid

Melilla

Cantabria

Extremadura

Murcia

Documentación de Andalucía

Documentación de Aragón

Documentación de Asturias

Documentación de Canarias

Normativa

Ley Canaria de Transparencia.

Ver máis
Comisionado de Transparencia Gobierno de Canarias

Ver máis

 

 

Informes anuales sobre el grado de aplicación de la ley canaria de transparencia
(Fecha de publicación 07/2022)

Informe anual sobre el grado de aplicación de la Ley Canaria de Transparencia 2021 (formato ODS).
Ver máis

Resultado de la Evaluación de Transparencia 2020 (formato pdf).
Ver máis

Resultado de la Evaluación de Transparencia 2019 (formato pdf).
Ver máis

 

Evolución de la plantilla de Integra CEE en Canarias

Subvenciones

(Última actualización 02/2023)

Concedidas por el Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias 2021

Subvención destinada a financiar los costes laborales y de seguridad social 2021 derivados de la contratación indefinida del personal de las unidades de apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo (45 833,86 €).

Subvención del 50% del SMI para el mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (1 073 038,16 €).

Concedidas por el Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias 2020

Subvención destinada a financiar los costes laborales y de seguridad social 2020 derivados de la contratación indefinida del personal de las unidades de apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo (45 736,61 €).

Subvención del 50% del SMI para el mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (960 041,34 €).

Concedidas por el Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias 2019

Subvención destinada a financiar los costes laborales y de seguridad social 2019 derivados de la contratación indefinida del personal de las unidades de apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo (41 153,19 €).

Subvención del 50% del SMI para el mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (925 431,71 €).

 

Contratos suscritos

(Fecha de publicación 02/2019 –Última actualización 07/2022)
Contratos públicos Integra 2021 (en formato ODS)
Ver máis

Contratos públicos Integra 2020 (en formato ODS)
Ver máis

Contratos públicos Integra 2019 (en formato pdf)
Ver máis

*NOTA: No se formalizaron contratos menores en Canarias durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Documentación de Cantabria

Subvenciones
Ver máis
Concedidas por el Servicio Cántabro de Empleo, Gobierno de Cantabria 2022
 
Subvención del 50% del SMI destinada a financiar los costes salariales derivados de la contratación de personas con discapacidad del primer semestre de 2022, para el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, cofinanciada al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo FSE de Cantabria 2014-2020 (46 744,95€).
 

Documentación de Castela e León

Documentación de Castela-A Mancha

Documentación de Cataluña

Subvenciones

Ver máis

Concedides per la Generalitat de Catalunya
 
Subvenció destinada a les actuacions sobre llocs de treball ocupats per treballadors/as amb discapacitat en centres especials d’ocupació. L’objecte d’aquesta línia de subvenció és proporcionar un suport salarial als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat d’un grau igual o superior al 33%, contractades en centres especials de treball.
 
 
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19.

Documentación de Ceuta

Documentación de Extremadura

Documentación de Galicia

Documentación de Illas Baleares

Documentación de A Rioxa

Documentación de Melilla

Documentación de Murcia

Documentación de Navarra

Subvenciones
Subvenciones a las Unidades de Apoyo de los Centros Especiales de Empleo.
 
Ver máis
 
Subvenciones del coste salarial de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
 
Ver máis

Documentación de País Vasco

Documentación de Valencia

Subvenciones
Ver máis

 

Concedidas por la Comunidad de Valencia

Ver máis

Comunidad de Madrid

Subvenciones
Ver máis

 

Concedidas por la Comunidad de Madrid, 2022
 
Integra MGSI CEE S.L. – CM/0143
Entidad pública: Dirección General del Servicio Público de Empleo – Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
 
Acuerdo de 20 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la regulación procedimental de la concesión directa de las subvenciones destinadas a financiar el coste salarial de las personas con discapacidad contratadas en Centros Especiales de Empleo del ámbito de la Comunidad de Madrid (4 593 922,05 €).
 
Mediante Orden de 23/12/2022, del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para el año 2022 a las ayudas a las Unidades de Apoyo a la actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo, del Programa de inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido (301 420,97 €).