Integridade e conduta

INTEGRIDADE E CONDUTA

En INTEGRA CEE apoiamos toda a nosa actividade nunha cultura corporativa que vai máis aló do estrito cumprimento da lei. Trátase dunha maneira de actuar que artella a relación con todos os nosos grupos de interese, aos que tamén esiximos un comportamento irreprochable para contribuír conxuntamente, e de maneira sustentable, ao progreso económico e social.

Para iso, en INTEGRA CEE dispomos dun Código ético que recolle os nosos principios, valores, normas xerais de conduta e principios de actuación exixibles a todos os membros da compañía.

Co obxectivo de corroborar que todos os integrantes de INTEGRA CEE se adaptan ás devanditas pautas, habilitamos unha Canle Ética onde os diferentes grupos cos que interactuamos (persoal, clientes, provedores etc.) poden comunicar as súas denuncias sobre un determinado comportamento ou as súas dúbidas sobre o noso sistema de cumprimento.

CANLE ÉTICA

En INTEGRA CEE tomamos as decisións necesarias para a implantación efectiva dun sistema de cumprimento (compliance) que garante que actuamos conforme á lexislación vixente e, ademais, de acordo cunha conduta ética. A nosa Canle Ética configúrase como unha das principais ferramentas deste sistema de cumprimento.

O obxectivo desta canle é recibir e tramitar eficazmente as comunicacións relacionadas cos comportamentos que, en esencia, vulneran os principios contemplados no noso Código ético.

Para facilitar o seu coñecemento e uso, pomos a nosa Política de funcionamento da Canle Ética a disposición de calquera persoa que pretenda informar de boa fe dunha posible infracción nun contexto profesional con INTEGRA CEE.

A información que nos proporcione será xestionada de forma totalmente confidencial e anónima – se así o desexa -. Ten o noso compromiso de que os seus comentarios serán tidos en conta.

Lembre que esta canle non é a vía idónea para a xestión de queixas e reclamacións relacionadas, por exemplo, coa calidade do servizo ou con aspectos particulares de ámbito laboral, cuxo tratamento se debe realizar de maneira diferenciada e para o que recomendamos que acceda ao apartado «Contacto» do presente sitio web ou que se dirixa ás correspondentes delegacións da compañía.

De que se pode informar
a través da Canle Ética?
Que canles existen para comunicar
unha posible conduta irregular?
Quen tratará a información
comunicada?

De que se pode informar a través da Canle Ética?

Información sobre infraccións ou incumprimentos nun sentido amplo, isto é, sospeitas razoables, infraccións reais ou potenciais que se produciron ou que sexa probable que se produzan. A denuncia debe efectuarse sempre de boa fe e co maior grao de detalle e probas posibles.

A título ilustrativo, e sen prexuízo do contido na Política de funcionamento da Canle Ética, apúntanse a seguir algunhas das posibles temáticas obxecto de comunicación:

· Casos de suborno e corrupción

· Condutas que atenten contra a saúde e a seguridade no traballo.

· Conflitos de intereses en calquera acción relacionada co desenvolvemento profesional.

· Conductas discriminatorias.

· Acoso sexual e laboral.

· Fraudes internas.

· Supostos de competencia desleal.

· Incumprimentos en materia de defensa da competencia.

· Condutas que atenten contra a saúde e seguridade dos nosos usuarios.

· Etc.

Que canles existen para comunicar unha posible conduta irregular?

Sen prexuízo doutras canles recolleitas na Política de funcionamento da Canle Ética, recomendamos que realice a súa denuncia, pola súa maior seguridade e confidencialidade, así como pola posibilidade da súa presentación anónima —se así o desexa—, a través da canle dixital Ethicspoint, do noso provedor Navex Global.

Pode acceder á devandita canle dixital premendo AQUÍ.

Así mesmo, ten á súa disposición durante as 24 horas dos 7 días da semana os seguintes números de teléfono que forman parte da canle Ethicspoint, do noso provedor Navex Global:

País Número de teléfono
España 900 876 439
Reino Unido 0800 048 5851
Portugal 800 181 376

Quen tratará a información comunicada?

É importante que saiba que a información comunicada, incluídos os datos de carácter persoal recollidos no contexto dunha denuncia, poderán ser tratados ou comunicados ás seguintes partes cando sexa necesario:

· Navex Global, o terceiro independente que, como encargado do tratamento, xestiona as canles de denuncia dixitais ou as denominados alternativas.

· Membros da Unidade Técnica de Cumprimento de INTEGRA CEE, así como do Comité de Compliance (órgano de cumprimento) da compañía.

· Representantes autorizados da compañía que interveñan na investigación se a natureza ou o alcance dos feitos denunciados requiren a súa participación.

· Calquera investigador, asesor ou conselleiro externo que sexa contratado para apoiar a compañía na avaliación da notificación ou na investigación do asunto, ou para asesorar a organización sobre temas relacionados coas devanditas cuestións.

· A policía ou outras autoridades reguladoras ou de aplicación da lei.

Anímase todas as partes interesadas a presentar información relacionada con posibles infraccións do noso Código ético, así como a solicitar orientación relacionada coas políticas que ten á súa disposición a continuación. Agradecemos de antemán a súa inestimable colaboración.

Por favor, non esqueza ler a nosa Política de Privacidad del Canal Ético. Tamén dispón de información relativa á protección de datos na propia Política de funcionamento da Canle Ética.

DESCARGAS

Código Ético

Descargar

POLÍTICA DE FUNCIONAMIENTO DA CANLE ÉTICA

Descargar

PRINCIPIOS REITORES DE PREVENCIÓN DA RESPONSABILIDADE PENAL

Descargar

POLÍTICA DE CUMPRIMENTO EN MATERIA DE COMPETENCIA

Descargar

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RISCOS PENAIS E ANTISUBORNO

Descargar